OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.04.2023 12:33:16 

Ježiš

Ježiš - studnica nekonečnej Múdrosti a Pravdy

 

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu vrodeného od Otca, (bolo) plné milosti a Pravdy.

 

 

 

 

 

Blahoslavenstvá

Vidím, že by ste sa najradšej spýtali: Čo máme teda my činiť, aby sme dosiahli blaženosť? Chcem vám odpovedať, aby ste to konečne pochopili.

 

Nežijete preto, aby ste žili ľahko, ako vy po tom túžite!

 

Žijete preto, aby ste prežívali! Buďte preto bdelí v každej dobe! Učte sa zo svojich chýb a učte sa zo svojho šťastia. Rozhliadnite sa okolo. Nie ste na tejto Zemi preto, aby ste ňou pohŕdali! Musíte sa naučiť ju poznať, pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto zeme. Chcem vám ešte raz dať zákony, zachvievajúce sa v celom stvorení, ktorým i vy ste podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu.
 

Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolubližnými o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!
 

 

Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni; pretože oni Zemou vládnuť budú.
Učte sa čakať a učte sa mierniť a potom budete mať v sebe raz moc, aby ste ovládali iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhých.
 

 

Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením; pretože oni utešení budú.
Nežalujte, ak vás zachváti bolesť a utrpenie. Znášajte ich a buďte silní! Žiadne utrpenie, ktoré sami nevpustíte a neprivoláte nemôže k vám. Učte sa však na ňom a zmeňte sa vo svojom vnútri. Potom od vás odpadne a vy budete voľní!

Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti; pretože oni spravodlivosti dôjdu.
Ak sa domnievate, že trpíte bezprávie, vtedy pozrite na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili. Tiež vtedy, keď ste sa domnievate, že ste v práve! Žiadny človek nemá právo pripravovať druhému bolesť a utrpenie! Ak budete v tomto smere čistí, potom ani vám žiadny človek neučiní bezprávie, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!

Blahoslavení milosrdní; pretože oni milosrdenstva dôjdu.
Neklamte sa však a nekonajte f a l o š n é milosrdenstvo, ale uvážte, či vaša dobrá vôľa tiež ľuďom naozaj p r o s p i e v a !

Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.
Mať v sebe mier a sprostredkovať ľuďom pokoj, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi môže sa už nazývať dietkami Božími. Človek, ktorý má v sebe ozajstný mier, Boží mier, bude pre svojich spolubližných utešovateľom a balzamom, bude rany ľudí liečiť už obyčajným svojim bytím!

Blahoslavení tí, ktorí trpia pre Spravodlivosť; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Trpieť pre Spravodlivosť znamená trpieť pre Pravdu. Vziať na seba všetko a prekonať všetko, aby mohol zostať pravdivým, to je pre človeka to najťažšie pri jeho putovaní. To znamená všetko: spravodlivo žiť, pravdivo žiť až do toho najmenšieho. To bude vyžadovať mnoho bojov a mnoho utrpenia. To bude prežitím, ozajstným prežitím na celej púti človeka. Taká má byť jeho cesta, aby mu zostala cestou otvorenou do Kráľovstva Nebeského.

Blahoslavení čistého srdca; pretože oni Boha vidieť budú.
V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže: v i d i e ť B o h a v j e h o d i e l a c h . Srdce človeka musí byť čisté a jasné, ako krištáľ, aby tak žiadne zakalenie nebránilo mu vo videní. Videnie je poznávanie! Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu a môže potom stúpať ku Svetlu.
 

 

 

 

Prevzaté z knihy: Zaviate doby sa prebúdzajú - Život Ježišov na Zemi,
ktoré bolo prijaté, a tým odovzdané ľudstvu, omilosteným a k tomu povolaným človekom z Abdrushinovho okolia.

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evanjelium podľa Matúša

 
20. kapitola
 
 
1Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete].

8Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených].
 

24. kapitola

 

1Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.

4Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8A všetko toto je počiatok bolestí. 9Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; 17kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. 19Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. 23Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte! 24Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25Ajhľa, predpovedal som vám to. 26Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte. 27Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.

29Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna Človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna Človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna Človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna Človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn Človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

45Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.

 

++++++++++++++++

 

Tichá noc - Obrazová fantázia Z. Hajného